نقشه قابل‌کلیک: جبهه‌های جنگ در سوریه کجاست؟

در ماه مارس ۲۰۱۱ وقتی که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه تظاهرات طرفداران دموکراسی را سرکوب کرد، درگیری در آن کشور آغاز شد.

مخالفان حکومت خیلی زود مسلح شدند. آنها در ابتدا به دفاع از خود پرداختند و سپس نیروهای دولتی را از مناطق خود بیرون راندند. مدتی بعد این درگیری ها تبدیل به جنگی داخلی شد.

در شرایط کنونی سوریه، مشخص کردن محل های جنگ روی نقشه به دلیل تاکتیک های به کار گرفته شده توسط گروه های مختلف شورشی مشکل است. آنها به صورت گروه های شبه نظامی عمل می کنند که در حال حرکتند و وقتی که از سوی نیروهای حکومتی تهدید می شوند، به جای حفظ محل استقرار خود برای پیشگیری از تلفات، عقب نشینی می کنند.

نقشه زیر با توجه به اطلاعات دولت آمریکا و گزارش رسانه ها تهیه شده است. روی نام شهرهای مهم کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری بخوانید:

BBC - Error 404 : Not Found

Error 404 - Page not found

This might be because:

  • You have typed the web address incorrectly, or
  • the page you were looking for may have been moved, updated or deleted.

Please try the following options instead:

  • Use BBC search above to see if it's available elsewhere
  • Try one of the links at the top of the page

BBC © The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.