پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز همبسته گی کارگران در بریتانیا

فعالان اتحادیه های صنفی و کارگری بریتانیا اول ماه می را با راه پیمایی ها و همایش های در لندن ودیگر شهر های این کشور تجلیل کردند.در میدان "ترافالگر" لندن هزاران تن از فعالان اتحادیه های صنفی، بازنشسته ها،کارگران و کارمندان موسسات بین المللی و دانش آموزان همایشی برگزار کرده بودند. تجلیل از اول ماه می فرصتی است برای کارگران جهان که باهم ابرازاتحاد و همبسته گی کنند. از اول ماه می در بریتانیا از سال ۱۸۸۰ بدینسو تجلیل میشود اما علی الرغم تقاضای پیهم اتحادیه های کارگری،دولت این کشور این روز را به عنوان تعطیل عمومی اعلام نکرده است. ببرک احساس برای پوشش خبری این مراسم به محل برگزاری این همایش رفته بود. گزارش اورا می شنویم: