مسائل اساسی اروپا به روایت آمار

از ۲۲ تا ۲۵ ماه جاری میلادی (مه) رای دهندگان در ۲۸ کشور اتحادیه اروپا نمایندگان خود را در پارلمان اروپا انتخاب می کنند. انتخاب آنها بر زندگی جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای عضو این اتحادیه تاثیر خواهد گذاشت.

قدرت پارلمان اروپا نسبت به گذشته بیشتر شده است از جمله نفوذ این پارلمان بر بودجه اتحادیه اروپا، اصلاحات بانکی، کشاورزی و سیاست های مربوط به انرژی.

تحلیل اطلاعات موجود نشان دهنده موضوعات اساسی این اتحادیه است که در قالب نمودار های زیر می بینید:

اشتغال

کاهش بیکاری یکی از بزرگترین چالش ها در اتحادیه اروپاست. از نظر بسیاری از رای دهندگان، اشتغال مهمترین مساله اروپای امروز است.

نمودار زیر نشان دهنده تاثیر بحران بدهی، اقدامات ریاضت اقتصادی و رکود اقتصادی در حوزه یورو است.

حق نشر عکس BBC World Service
حق نشر عکس BBC World Service

تمامیت ارضی

نظرسنجی ها نشان دهنده افزایش میزان بدبینی به اتحادیه اروپا در کشورهای مختلف اروپایی است.

در کشورهایی که دچار بحران اقتصادی بوده اند، به ویژه یونان، قبرس و پرتغال، برنامه های ریاضت اقتصادی اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول سبب ایجاد نگرش منفی نسبت به اتحادیه اروپا شده است.

حق نشر عکس BBC World Service
حق نشر عکس BBC World Service

مهاجرت

نمودار زیر نشان دهنده افزایش مهاجرت از کشورهای اروپایی از سال ۲۰۰۷ است. به ویژه از کشورهایی که بدهی زیادی دارند به کشورهای صنعتی که یافتن شغل در آنها راحت تر است.

حق نشر عکس BBC World Service

مهاجرت به داخل اتحادیه اروپا نیز موجب نگرانی در بسیاری از کشورهای این منطقه شده است. اکنون در مرزهای این اتحادیه کنترل های شدیدتری اجرا شده است. زیرا هزاران نفر از مردم آفریقا و آسیا برای فرار از فقر به این قاره پناه می آورند.

انرژی

از دید رای دهندگان اروپایی، قیمت سوخت نیز یکی از مسائل اساسی است. به ویژه در بریتانیا و آلمان بحث های گسترده ای درباره افزایش بهای حامل های انرژی در جریان بوده است. بحران در ارتباط با روسیه موجب توجه بیشتر به وابستگی اروپا به واردات نفت و گاز از روسیه شده است و این قاره را ترغیب کرده تا به منابع دیگر انرژی رو کند.

نمودار زیر الگوی متنوع مصرف انرژی در اروپا را نشان می دهد:

حق نشر عکس BBC World Service