پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرباز آمریکایی به نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان تحویل داده شد

ویدیوی طالبان از لحظاتی که بویی برگدال سرباز آمریکایی به نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان تحویل داده شد.