پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور زنان در نیروی دریایی آمریکا

جان کری وزیر خارجه آمریکا سیاست خارجی کشورش در منطقه آسیا و اقیانوسیه را تشریح کرده. او گفته گشت زنی زیردریایی های آمریکا در این منطقه بیشتر خواهد شد. در همین راستا نیروی دریایی آمریکا بیش از پیش از حضور زنان داوطلب برای کار در زیردریایی ها استقبال می کند. گزارش از شارانجیت لیل.