پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلمان و محدودیت های جدید برای افراط‌گرایان اسلامی

در آلمان صحبت از تغییر قوانین جزایی و وضع مجازاتها و محدودیتهای جدید برای مقابله با فعالیتهای افراطگرایان اسلامی است. آلمان از جمله کشورهایی است که فضای سیاسی آن متأثر از وضعیت خاورمیانه و رشد نیروهای متعصب اسلامگرا و تهدیدهای امنیتی ناشی از آن شده است. مریم انصاری گزارش می دهد.