چقدر به "سکسیسم" حساس هستید؟

با جواب دادن به این سوال‌ها حساسیت خود نسبت به نگاه جنسیتی و یا تبعیض بر اساس جنسیت را بسنجید.

این مجموعه تنها برای طرح برخی از جنبه‌های تبعیض جنسیتی یا جنسیت زدگی طرح شده و مثال‌ها و پاسخ‌های آن را نمی‌توان به همه موارد مشابه در دنیای واقعی تعمیم داد. این، یک آزمون علمی و دقیق برای ارزیابی گرایش‌های شما درباره جنسیت و برخوردهای جنسیتی نیست. هدف از طرح این سئوال‌ها هم قضاوت درباره عقاید یا باورهای شما نیست. این بازی صرفا قصد دارد تا به شیوه ای سرگرم کننده بعضی سئوال های رایج و بحث برانگیز درباره جنسیت و برخوردهای جنسیتی را طرح کند.