گریز ساکنان روستایی در هاوائی با نزدیک شدن مواد آتشفشانی

حق نشر عکس Getty

ساکنان روستایی در هاوائی در نزدیکی یک آتشفشان با نزدیک شدن مواد مذاب به خانه ها تخلیه این ناحیه را شروع کرده اند.

دو جاده منتهی به روستای پاهوا بسته شده و مواد مذاب برآمده از آتشفشان کیلائی یک گورستان را مدفون کرده است.

ایملدا راراس از ساکنان محل درحالی که گدازه ها به خانه اش نزدیک می شد گفت: "ما دست از دعا برنمی داریم. امیدوارم که خانه ما در امان بماند."

کیلائی در جزیره بیگ آیلند از ۱۹۸۳ تاکنون فعال بوده اما مواد مذاب به تازگی از یک جای تازه فوران کرده است.

مقام ها گفتند که به ساکنان اجازه داده خواهد شد برای دیدن و پذیرش سرنوشتی که در انتظار خانه هایشان است در آن اطراف بمانند.

به علاوه آنها می توانند از خانه ها عکس بگیرند تا فرآیند گرفتن هزینه از شرکت بیمه روان تر شود.

داریل اولیویرا از مقام های هاوائی گفت: "سرخوردگی اهالی را فقط می شود تصور کرد... احساس عجزی که هم اکنون دچار آن هستند."

خانم راراس گفت او و شوهرش در صورت دستور تخلیه به سرعت آنجا را ترک خواهند کرد و به خانه دوستانشان خواهد رفت.

مقام ها سه شنبه صبح گفتند که مواد مذاب در حاشیه روستا وارد محوطه خانه ها شده است.

به گفته آقای اولیویرا بسیاری از ساکنان این محله ۸۰۰ نفری قبلا آنجا را ترک کرده اند یا قصد این کار را دارند.

او گفت که زوجی که در نزدیک ترین خانه به مواد مذاب زندگی می کنند آن را ترک کرده اند اما بعدا برای جمع آوری وسایل خود برگشتند.

دمای مواد مذاب آتشفشانی به هزار درجه سانتیگراد می رسد و هرچیزی را لمس کند نابود می کند. پیش بینی مسیر این مواد هم بسیار دشوار است.

عرض جریان مواد مذاب نزدیک روستا اکنون حدود ۵۰ متر است و از یکشنبه تا دوشنبه صبح حدود ۲۵۰ متر پیشروی کرده.

حق نشر عکس Reuters

مطالب مرتبط