پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجربیات شخصی زنان از سکسیسم

از تجربیات یک خانم راننده تاکسی در لندن تا زن جوان راننده ای در کابل . برخوردهای جنسیتی درراهها و جاده ها بسیاردیده میشود و زنان راننده تجربیات مختلفی از این برخوردها دارند. آناهیتا شمس گزارشی تهیه کرده از این تجربیات.