پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماجراجوی آمریکایی رکورد راه رفتن روی سیم را شکست

راه رفتن بر روی طنابی که دو آسمان خراش را به هم وصل می کند برای بسیاری دیوانگی به شمار می آید. اما آنچه کابوس مردم عادی است ، برای یک ماجراجوی آمریکایی آرزویی بود که به حقیقت پیوست.

آیدین صالحی گزارش می دهد.