پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اردوگاه‌های مهاجران و پناهندگان استرالیا، زیر نظر ناظران مستقل

استرلیا می گوید ناظرانی مستقل از دولت بر عملکرد متولیان مهاجرت و پناهندگی نظارت خواهند کرد. این نظارت شامل اردوگاه هایی که هزاران پناهنده را در خود جای داده اند هم می شود. دولت استرالیا به خاطر شرایط سخت این اردوگاه ها مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفته است.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.