پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خدمت اجباری سربازی در تاجیکستان

در تاجیکستان هم مثل ایران خدمت سربازی برای مردان اجباری است، اما نحوه اعزام، شاید کمی متفاوت باشد. هر بهار و پاییز، دژبان ها، در کوچه و خیابان، یا حتی داخل خانه ها، دنبال مشمولان می روند و آنها را بازداشت می کنند. گرچه وزارت دفاع تاجیکستان می گوید، اخیرا تعداد کسانی که داوطلبانه خود را معرفی می کنند، زیاد تر شده است.

سهراب ضیا، از دوشنبه گزارش می دهد