پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجران غیرقانونی به آمریکا در آرزوی زندگی بهتر

بیشترین مهاجران غیرقانونی به آمریکا از کشورهای آمریکای لاتین هستند. خبرنگارمان امیر پیام به مرز آمریکا و مکزیک در تگزاس رفته تا ببیند مهاجران عمدتا که هستند و چگونه در آرزوی زندگی بهتر، این سفر پرخطر را به جان می خرند.