پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی تازه و هنری به اندام‌های مصنوعی

هنرمندی در لندن سعی کرده فهم جدیدی از دست و پای مصنوعی ارائه دهد. سوفی- دی -اولیویرا معتقد است که داشتن دست و پای مصنوعی عیب نیست و نباید آن را پنهان کرد و حتی نباید آن را شبیه اندام طبیعی ساخت. آناهیتا شمس به دیدن این هنرمند رفته است.