پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جمعه سیاه، مهمترین حراجی پیش از کریسمس، در بریتانیا

فروشندگان می گویند آتش زده اند به مالشان، خریداران هم گویی آتش افتاده در جانشان. روز موسوم به جمعه سیاه،مهمترین حراجی پیش از کریسمس معمولا در آمریکا هر سال پر حادثه بوده اما امسال دامن بریتانیا را هم گرفته است. هجوم خریداران و دعوا بر سر جنس، پای پلیس را به فروشگاه ها باز کرد. نگین شیرآقایی بیشتر از این روز می گوید: