پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آشوب در قاهره؛ یک افسر ارتش کشته شد

در قاهره، مهاجمان یک افسر ارتش را کشتند. به گفته منابع امنیتی هدف یک خودروی نظامی روی پل سوئز بود. این حمله در روزی انجام می گیرد که یک گروه مسلمان سلفی برای تظاهرات ضد دولتی فراخوان داد. به همین دلیل حضور نیروهای امنیتی در خیابانها سنگین است. مهرداد فرهمند ازقاهره گزارش می دهد.