پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت سیاست 'جنجالی' اسرائیل: تخریب خانه های فلسطینی ها

اسرائیل دوباره به یکی از سیاست های جنجالی اش باز گشته: تخریب خانه فلسطینی هایی که به تعبیر اسرائیلی ها دست به اقدامات تروریستی زده اند. طی ماه گذشته دو خانه فلسطینی ها به همین دلیل تخریب شدند. اسرائیل می گوید هدف از این کار بازدارندگی است. سیاوش اردلان در ادامه گزارشهایش از اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی، به خانه تخریب شده یکی از این فلسطینی ها در بیت المقدس رفته است.