پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت آوارگان فلسطینی از اولویت‌های مذاکرات اسرائیل و فلسطین

آمار دقیقی از آوارگان فلسطینی در دست نیست. ولی برآورد شده شمار آنها بیش از ۵ میلیون نفر باشد. یک سوم آنها در اردوگاههایی زندگی می‌کنند که در سرزمین‌های فلسطینی یا کشورهای همسایه برپا شده‌اند. بعضی از آنها نزدیک هفتاد سال پیش از خانه‌های خود رانده شدند یا فرار کردند. حق بازگشت آوارگان به خانه‌های خود از موارد مهم مذاکره فلسطینیان و اسرائیل است. سیاوش اردلان در ادامه گزارش‌هایش از اسرائیل و مناطق فلسطینی به یکی از این اردوگاه‌ها در شهر رام الله رفته است.