پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای چهارمین سال متوالی آزادی اینترنت در جهان محدودتر شده است

یک نهاد حقوق بشر در آمریکا می گوید بعضی کشورها آزادی اینترنت را محدودتر کرده اند. به گفته 'خانه آزادی'، برای چهارمین سال متوالی وضعیت آزادی اینترنت در جهان بدتر شده است.

در این گزارش، ایران با بهبود جزئی، همچنان در صدر کشورهایی است که محدودترین اینترنت را دارند. در ترکیه و روسیه هم آزادی اینترنت محدودتر شده است.

جزئیات بیشتر از هادی نیلی در واشنگتن.