پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه تنشها در آمریکا پس از اینکه اعلام شد یک پلیس سفیدپوست دیگر محاکمه نمی شود

چند شهر آمریکا همچنان در تلاطم است. چهارشنبه شب تظاهراتی علیه تصمیم هیئت ویژه دادستانی نیویورک برگزار شد. این هیئت ویژه دیروز رای داد که شواهد کافی برای اقامه دعوا علیه مامور پلیسی که در مرگ یک مرد سیاهپوست نقش داشته، وجود ندارد. دادستان کل آمریکا گفته مقامهای فدرال تحقیقات جداگانه ای انجام خواهند داد. بهمن کلباسى از نیویورک گزارش می دهد.