پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قوانین مهاجرت به استرالیا سخت تر شد

استرالیا قوانین مهاجرت را سخت تر کرد. براساس تغییراتی که پارلمان تصویب کرد، حتی کسانی که پناهندگیشان پذیرفته می شود، اقامت دائم نمی گیرند بلکه ویزای سه تا ۵ ساله خواهند گرفت که هم تمدید آن امکانپذیر است و هم لغوش. این بخشی جدید از همان قانونی است که به دولت اجازه می دهد آنهایی را که می خواهند از طریق آب به سواحل استرالیا برسند، در جزایر گینه نو و ناورو اسکان بدهد. جزییات بیشتر از علی قدیمی.