پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراضات در آمریکا؛ مقامات وعده رسیدگی داده اند

برای دومین شب، چند شهر بزرگ آمریکا صحنه تظاهرات بود. اعتراض به تصمیم روز چهارشنبه هیئت ویژه دادستانی نیویورک. این هیئت رای داد که شواهد کافی برای اقامه دعوا علیه یک پلیس سفیدپوست که در مرگ یک مرد سیاهپوست نقش داشت، وجود ندارد. دولت فدرال وعده تحقیق داده است. شهردار نیویورک هم گفته رفتار پلیس با جامعه باید عوض شود.

مجید خیام دار گزارش می دهد.