پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجسمه ای که داغ یونان را تازه کرد

موزه بریتانیا یک مجسمه مرمری ۲۵۰۰ ساله را برای نمایش به موزه سنت پترزبورگ روسیه قرض داده است. اقدامی که خشم دولت یونان را به همراه داشته است. آتن می گوید این مجسمه ها که در قرن نوزدهم از معبدی در آتن برده شدند باید به کشور بازگردانده شوند و قرض دادنشان به روسیه توهین به مردم یونان است. سارا رینزفوردخبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.