پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش شکاف فقیر و غنی در جهان به بیشترین حد در سی سال گذشته

شکاف میان فقیر و غنی به بیشترین حد در سی سال گذشته رسیده است. این را نتایج آخرین تحقیق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد. این سازمان می‌گوید فاصله درآمد فقرا و ثروتمندان باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مجید افشار ببینید.