پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اربعین؛ بزرگترین گردهمایی شیعیان

آنطوریکه بسیاری از شیعیان معتقدند قتل ۷۲ نفر ۱۴ قرن پیش نتیجه رویارویی امام سوم شیعیان با یزید خلیفه وقت بود. و آنطور که بسیاری امروز معتقدند مراسم اربعین امسال هم نشان از قدرت نمایی شیعیان با گروهی بود که ادعای خلافت دارد. سینه زنان و سرزنان میلیونها نفر به کربلا رفتند، آنهم در حالیکه بخشی از این کشور در دست گروه داعش است، صدها هزار نفر آنها از ایران. همسایه ای که دامنه نفوذش در عراق گسترده است. تاآنجا که شهرداری تهران کامیون و داوطلب برای پاکسازی کربلا بسیج کرد. مهرداد فرهمند گزارش می دهد.