پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر به تهرانتو؛ نگاهی به زندگی مهاجران ایرانی در کانادا

تورنتو، مونترال، ونکوور، ادمونتون و دیگر شهرهای بزرگ کانادا سالهاست که از مقصدهای مهم ایرانیان مهاجر بوده است. بخشی از خیابان یانگ تورنتو، به قدری حال و هوای ایران را پیدا کرده که بعضی نام تهرانتو را برای آن انتخاب کرده اند. هم به دلیل انبوه فروشگاه های ایرانی و هم به این خاطر که بخش عظیمی از ایرانیان در مناطق دو سوی همین خیابان زندگی می کنند. فریبا صحرایی در سری گزارشهایی درباره زندگی ایرانیان تورنتو، نگاهی کلی انداخته است به مهاجرانی که حالا نقش مهمی در جامعه این کشور دارند.