پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پای صحبت افخم مردوخی، مشاور نخست وزیر انتاریو

در میان مهاجران ایرانی هستند کسانی که بخشی از زندگی شان را وقف کار داوطلبانه می کنند. فعالیت هایی مثل کمک به مهاجران تازه وارد و زنان سرپرست خانوار. افخم مردوخی، مشاور نخست وزیر انتاریو و رئیس سازمان زنان ایرانی انتاریو، یکی از آنهاست. او برنده چندین جایزه و نشان برجسته برای خدماتش در سه دهه اخیر بوده است.