پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای حفظ زبان فارسی در هند

هفت قرن بعد از حضور حکمرانان فارسی زبان در شبه قاره هند، هنوز برای حفظ زبان فارسی تلاش می شود. محققان هندی یادگیری اين زبان را برای آگاهى از تاریخ و فرهنگشان لازم می دانند. در بعضی دانشگاه ها هم دانشجویان مشغول آموزش و تحقیق روى زبان فارسى هستند. بهار جویا از دهلى گزارش می دهد.