پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک میلیون نفر در بریتانیا به دلیل فقر نیاز به کمک غذایی دارند

نمایندگان پارلمان بریتانیا گزارش تازه ای منتشر کرده اند که نشان می دهد حدود یک میلیون نفر در بریتانیا به دلیل فقر نیاز به کمک غذایی دارند. بر اساس این گزارش تعداد زیادی از این گرسنگان، کودک هستند. فرانک عمیدی گزارش می دهد.