پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جامعه ایرانی تورنتو و 'حفظ فرهنگ در مهاجرت'

آموزش زبان فارسی به نسل دوم و سوم مهاجران ایرانی تلاشی است برای حفظ هویت ملی آنها. فریبا صحرایی در ادامه گزارش هایش از تورنتو این بار نگاهی کرده به فعالیت های فرهنگی جامعه ایرانی های مهاجر و سری زده به یکی از مدرسه های فارسی تورنتو.