پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۲۰ هزار آواره مسیحی عراقی چشم به راه هدایای جهانی

نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر از مسیحیان عراق کریسمس امسال آواره هستند. بخشی از بیش از دو میلیون نفری که حملات داعش و جنگ مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. خبرنگارمان کسری ناجی که به تازگی از کردستان عراق برگشته می گوید در این روزها اثر زیادی از کمکهای سازمانهای جهانی مسیحی دیده نمی شود.