پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهار روز بعد از کشتار دانش آموزان، افزایش خشم پاکستان

دولت پاکستان می گوید نیروهای امنیتیش و افغانستان موافقت کرده اند مشترکا عملیاتی علیه شبه نظامیان در مناطق مرزی انجام دهند. اسلام آباد می گوید مُصر است که گروه هایی را که تروریست خوانده است، ریشه کن کند. همین دیروز هم، پاکستان بعد از شش سال توقف در اجرای حکم اعدام، دو شبه نظامی را بدار آویخت. و می گوید در چند روز اینده عده بیشتری را اعدام خواهد کرد. اینها واکنشهایی است به قتل عام روز سه شنبه در یک مدرسه. طالبان ۱۴۱ نفر را آنجا کشتند از جمله ۱۳۲ کودک و نوجوان.

فرانک عمیدی گزارش می دهد.