پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کردستان متحد، پیامد حمله داعش

حمله گروه دولت اسلامی ، داعش، به مناطق کردنشین در شمال عراق اگر چه تابستان امسال تهدیدی جدی برای موجودیت کردستان بود اما حالا باعث بسیج و همبستگی کردهای منطقه شده که در تاریخ کردستان بی سابقه است. کسری ناجی از کردستان عراق گزارش می دهد که تهدید داعش کردها را بیش از پیش متقاعد کرده که مامنی نیاز دارند که مال خودشان باشد - یک کردستان مستقل یا دستکم خودمختار.