پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین وضعیت ایزدی ها در کوهستان سنجار

خبرنگار ما ژیار گل به کوهستان سنجار رفته است، منطقه ای که میان پیشمرگهای کرد و گروه داعش جنگ ادامه دارد و اخیرا محاصره آن شکسته شده. ژیار از آخرین وضعیت این منطقه برای ما این گزارش کوتاه را فرستاده است.