پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میمون قهرمان، همنوع برق‌گرفته‌اش را نجات داد

در روزهای اخیر صحنه‌های تلاش یک میمون برای نجات میمونی دیگر در هند، در شبکه‌های اجتماعی بارها به اشتراک گذاشته شده است.

این تصاویر روز یکشنبه، ۲۱ دسامبر، در ایستگاه قطار شهر کان‌پور ثبت شده‌اند و در آنها میمونی دیده می‌شود که ظاهرا در پی برق‌گرفتگی بیهوش شده است و یک میمون دیگر با حضور در محل برای احیای او اقدام می‌کند.

گفته می‌شود که میمون آسیب‌دیده بعد از برخورد با خطوط پرفشار برق در ایستگاه محل حادثه بیهوش شده و بین ریل‌های قطار افتاده بود، اما یک میمون دیگر به کمک می‌رود، برای احیای او جسم بی‌حرکتش را بارها تکان می‌دهد، او را در آب گل‌آلود می‌اندازد و سر و پوستش را گاز می‌گیرد تا به هوشش آورد.

این تلاش‌ها بعد از چند دقیقه به نتیجه می‌رسد و میمون آسیب‌دیده در حالی که سرتاپایش گلی و کثیف شده است، هشیار می‌شود و چشم‌های خود را باز می‌کند.

ده‌ها نفر در ایستگاه قطار شاهد این صحنه‌ها بودند.