پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جریمه ۸۰ پوندی انداختن آب دهان در لندن

براساس طرحی که شوراهای محلی لندن تصویب کرده اند کسانی که در خیابان آب دهان بیندازند، تا ۸۰ پوند جریمه میشوند. اگر وزارتخانه ناظر بر شوراهای محلی در انگلستان هم آن را تصویب کند، این جریمه حتی شامل فوتبالیستهایی هم می شود که در زمین بازی آب دهان به زمین بیندازند. جزییات بیشتر از طاهر قادری .