پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت معترضان به خیابانهای بحرین

مخالفان حکومت بحرین می گویند ده ها هزار نفر دیروز در تظاهرات شان در منامه خواهان حقوق دمکراتیک شدند. بحرین از سه سال پیش با بالا گرفتن قیام های مردمی در خاورمیانه که بهار عربی نام گرفت دستخوش ناآرامی و تظاهرات مخالفان عمدتا شیعه مذهب بوده است. کسری ناجی گزارش می دهد.