پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتاق اینترنتی که ایران و آمریکا را به هم متصل کرد

یک گالری هنری در نیویورک اخیرا میزبان اتاق اینترنتی بود که ایران و آمریکا را به هم متصل می کرد. جوانانی در نیویورک و تهران با استفاده از فن آوری اینترنت، راه گفتگوی صمیمانه و متفاوت تعدادی از ساکنان دو شهر را هموار کردند. بهمن کلباسی در روز پایانی این گالری به آن سر زد.