پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به مهم ترین سانحه های هوایی امسال

به گواهی آمار موجود، امنیت میلیاردها مسافر هواپیما در جهان در سالهای اخیر روبه رشد بوده است. سال گذشته میلادی رکورد دار کمترین حوادث هوایی و تلفات ناشی از آن بود، اما سال ۲۰۱۴ میلادی تعریف زیادی نداشت. فریبا صحرایی نگاهی کرده است به بعضی از مهم ترین سانحه های هوایی امسال.