پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

الهام از چهچهه پرندگان برای ارتباط؛ یک موسیقی محلی اتریشی که از کوه ها به خانه ها آمد

برای خیلی ها یودلینگ yodelling یاد آور آوای کوهای آلپ است. کشاورزان از فن های چهچهه زدن پرندگان تقلید می کردند و از این طریق، از این قله به آن قله، با هم گفتگو می کردند. اما در وین پایتخت اتریش، نوع خاصی از یودلینگ پاگرفته که مخصوص این خطه است. نامش هست دودِلن Dudeln. یونسکو این سبک را به عنوان میراث فرهنگی اتریش ثبت کرده است. بتانی بل خبرنگار بی بی سی، با اگنس پالمیسانو یکی از خوانندگان این سبک دیدار کرده است.