پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از دلقک ها برای آموزش به کودکان در مورد بمب های عمل نکرده

اگر بخواهید به کودکانی که در مناطق جنگی هستند درباره خطر مین و بمب های منفجر نشده آموزش بدهید، چه کار می کنید؟ برای این کار در جنوب لبنان یک روش جدید پیدا کرده اند. فقط در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله در سال ۲۰۰۶ حدود ۴ میلیون بمب خوشه ای در منطقه وسیعی انداخته شد. آنچه باقی مانده تهدیدی دائمی برای کودکان است. جیم میور خبرنگار بی بی سی از جنوب لبنان گزارش می دهد