پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بندر کاله؛ تحمل جهنم برای رسیدن به بهشت

درگیری بین افغان ها و آفریقایی های مهاجر که در بندر کاله در فرانسه منتظر فرصتی برای ورود غیرقانونی به بریتانیا هستند، بار دیگر اسم بندر کاله را به تیتر خبرها کشید. وضعیت مهاجران غیرقانونی در بندر کاله، مال امروز و دیروز نیست. پانزده سال است که وضع بدتر و بدتر شده. محمد امینی به بهانه درگیری اخیر، نگاهی داشته به اینکه در کاله چه می گذرد.