پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با بهتر شدن هوا، اجساد قربانیان هواپیمای ایر آسیا یکی یکی از آب بیرون کشیده می شود

عملیات نجات و جستجوی سرنشینیان هواپیمای ایرآسیا ادامه دارد. تیم های جستجو ۳۷ جسد را در آب های دریای جاوه پیدا کرده اند. کشتی ها و هلیکوپترهای نظامی به نزدیکی سواحل بورنئو Borneo اعزام شده اند، جایی که اجسامی بزرگ در زیر آب دیده شده است. فریبا صحرایی گزارش می دهد.