پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرانسه در شوک طنزپردازان مجله شارلی ابدو

پلیس فرانسه گفته دو مظنون کشتار دیروز در دفتر مجله شارلی ابدو در شمال شرق پاریس دیده شده‌اند. مظنون سوم که یک جوان هجده ساله است خود را به پلیس تسلیم کرده است. همزمان امروز یک پلیس دیگر در یک تیراندازی در پایتخت فرانسه کشته شد. مجيد افشار گزارش می دهد.