پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسلمانان مهاجر فرانسه چه کسانی هستند؟

آمار دقیقی از تعداد مسلمانان در فرانسه دست نیست، چون پرسیدن مذهب و نژاد افراد در آمارگیریها ممنوع است. تخمین زده شده که تعدادشان بین ۵ تا شش میلیون نفر باشد. اما آمار نشان می دهد از هر چهار فرانسوی یکی نگاه خوبی به جامعه مسلمانان ندارد. نگین شیرآقایی نگاهی انداخته به جامعه مسلمان مهاجر در فرانسه.