پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش راستگرایان آلمان به حملات اخیر فرانسه

در آلمان تجمعی در واکنش به کشتار فرانسه برگزار شد. این تظاهرات بدست گروه راست افراطی پگیدا سازمان دهی شده بود که مخالف مهاجرت مسلمانان به اروپا است. پیشتر، مقام های آلمان از این گروه خواسته بودند این راهپیمایی را لغو کند. وزیر دادگستری آلمان گفته این گروه می خواهد از کشتار فرانسه سو استفاده کند تا علیه مسلمانان بذر نفرت بپاشد. باران عباسی در گزارشش می گوید افزایش احساسات ضد اسلامی در آلمان مقام های این کشور را نگران وقوع اقدام های تلافی جویانه کرده