پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقلیم کردستان عراق و خشونت علیه زنان

قتل های ناموسی همچنان آفتی است که در کنار خشونت های خانگی علیه زنان کُرد گریبانگیر آنها است. کردستان عراق قانون ضد خشونت علیه زنان دارد، اما به گزارش سیاوش اردلان از کردستان این قانون تا کنون نفع چندانی برای زنان نداشته است.