پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اروپا زیر چتر امنیتی

شهرهای اروپایی نگران از حملات احتمالی، زیر یک چتر امنیتی قرار گرفته اند. با اینکه در زندگی مردم تغییر محسوسی احساس نمی شود اما دولتها تدابیر امنیتی زیادی اتخاذ کرده اند. برای مثال، برای اولین بار در سه دهه گذشته، ارتش بلژیک به کمک پلیس در شهرها آمده است. جزییات بیشتر از ندا سانیچ.