پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سلاح های اروپایی ،چینی و احتمالا ایرانی در دست شورشیان جمهوری آفریقای مرکزی

یک مؤسسه تحقیقات تسلیحاتی می‌گوید شواهدی دارد که نشان می‌دهد سلاح‌های اروپایی، چینی و احتمالا ایرانی به دست شورشیان جمهوری آفریقای مرکزی رسیده است. بیشتر سلاحهایی که به این کشور فرستاده میشود به دست شورشیان مسلمان و شبه نظامیان مسیحی می افتد. جمهوری آفریقای مرکزی سالها درگیری ناآرامی و جنگ قدرت بوده و از پارسال که مسلمانان جنبش سلکا Seleka به قدرت رسیدند، در خشونت فرقه ای فرو غلطیده. مجید خیام دار گزارش می دهد.