پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به کارنامه ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه جدید عربستان

اکنون توجهات به ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه جدید معطوف شده و اینکه عربستان تحت زمامداری او چه کشوری خواهد بود. بهرنگ تاج‌دین نگاهی کرده به زندگی این پادشاه ۷۹ ساله.